Odpad náš každodenný…

Každodenný život pre Slovensko znamená 4571,64 t komunálneho odpadu denne, čo predstavuje 1 668 648 t ročne (v roku 2007).  Na jedného obyvateľa pripadá 309 kg za rok, teda 0,846 kg za deň. Keby každý obyvateľ znížil toto množstvo len o 5 g, celková ročná produkcia komunálneho odpadu (ďalej KO) by sa znížila o 10 990 t. Podľa ŠÚ SR je množstvo vyseparovaných zložiek KO 16 kg na obyvateľa. Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu je na úrovni 15 kg. Od roku 2010 však obce a mestá  budú musieť zaviesť povinný separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpad). […]

Continue Reading

Čo znamenajú recyklačné symboly na obaloch?

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov. Číselné označenie Písomný znak – skratka Materiál Plasty 1 PET polyetylén tereftalát 2 HDPE polyetylén veľkej hustoty 3 PVC polyvinylchlorid 4 LDPE polyetylén malej hustoty 5 PP polypropylén 6 PS polystyrén Papier a lepenka 20 PAP vlnitá lepenka 21 PAP hladká lepenka 22 PAP papier Kovy 40 FE oceľ 41 ALU hliník Drevo 50 FOR drevo 51 FOR korok Textil 60 TEX […]

Continue Reading